Algemene voorwaarden HAVÉ Verwarming

Betreffende de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid:

 

Definities: 

HAVÉ Verwarming B.V.:

Beheerder van de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Wederpartij:

degene die met HAVÉ Verwarming B.V. een overeenkomst heeft gesloten, of gebruik maakt van de verrichtingen of diensten van HAVÉ Verwarming B.V., danwel beoogt met HAVÉ Verwarming B.V. een overeenkomst te sluiten of van haar diensten of verrichtingen gebruik te maken. 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, afkomstigvan respectievelijk gesloten met HAVE Verwarming BV.
 • Door wederpartij opgestelde inkoop- of andere voorwaarden worden door HAVE Verwarming BV. nietaanvaardt.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 

 • Algemeen
  • Alle offertes en aanbiedingen van HAVE Verwarming B.V. zijn geheel vrijblijvend en kunnen door HAVE Verwarming B.V. steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
  • Door HAVE Verwarming B.V. uitgebrachte offertes en aanbiedingen dienen in beginsel schriftelijk te worden aanvaard. Een overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging. HAVE Verwarming B.V. is niettemin gerechtigd eenmondelinge aanvaarding te accepteren, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
  • De in catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes, voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van goederen te geven en blijven exclusief eigendom van HAVE Verwarming B.V. HAVE Verwarming B.V. behoudt zich het recht voor om daarin veranderingen aan te brengen. HAVE Verwarming B.V. is niet aansprakelijk voor druk- en schrijffouten en kennelijke vergissingen.

De koper staat er voor dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan schriftelijke toestemming van HAVE Verwarming B.V. wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De informatie blijft, ondanks gemaakte kosten, eigendom van HAVE Verwarming B.V. mits schriftelijk overeengekomen en bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door HAVE Verwarming B.V. ondertekende opdrachtbevestiging.

 • HAVE Verwarming B.V. behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

 

 • Offertes
  • Schriftelijke offertes komen, behoudens indien een langere termijn voor acceptatie in een offerte is opgenomenautomatisch te vervallen, indien zij door de wederpartij niet binnen 30 (zegge: dertig) dagen schriftelijk zijn aanvaard.
  • Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft HAVE Verwarming B.V. niettemin het recht om het aanbod binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, inwelk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
  • De aan de wederpartij in het kader van de offerte beschikbaar gestelde bescheiden, zoals ontwerpen, prijsberekening, prijscouranten, tekeningen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van HAVE Verwarming B.V.; deze mogen niet aan derden ter inzage worden De bij offertes behorende bescheiden moet op eerste verzoek van HAVE Verwarming B.V. of indien de opdracht uiteindelijk niet wordt verstrekt onverwijld aan HAVE Verwarming B.V. worden teruggegeven. Indien in strijd met dit lid wordt gehandeld verbeurt de wederpartij - zonder dat ingebrekestelling is vereist - een direct opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding en € 100,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van HAVE Verwarming B.V. om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.
 • Aanbiedingen
  • Mondelinge aanbiedingen komen, behoudens indien HAVE Verwarming B.V. anders heeft verklaard, automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij niet binnen 8 (zegge: acht) dagen schriftelijk zijnaanvaard.
  • Tenzij schriftelijk anders blijkt, zijn in de aanbiedingen van HAVE Verwarming B.V. geen bijkomende diensten ofleveringen, bijvoorbeeld terzake van montage of installatie, begrepen.

 

 • Overeenkomsten
  • Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor HAVE Verwarming

B.V. eerst bindend na schriftelijke bevestiging door HAVE Verwarming B.V. De verplichtingen van HAVE Verwarming B.V. gaan nooit verder dan hetgeen door HAVE Verwarming B.V. schriftelijk is bevestigd.

 • Mondelinge aanbiedingen, offertes, afspraken en bedingen binden HAVE Verwarming B.V. eerst nadat envoorzover deze schriftelijk zijn bevestigd door HAVE Verwarming B.V.

Artikel 3: Levering

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt "af fabriek q. magazijn" geleverd of verzonden. Vervoer en opslag van goederen vindt plaats voor rekening en risico van HAVE Verwarming B.V., tenzij de levering wordt bezorgd door derden of per post. HAVE Verwarming B.V. is niet verantwoordelijk tot nakoming van eventuelemontage- en installatieverplichtingen.
 • In geval beide partijen levering franco zijn overeengekomen worden de producten door en voor risico van HAVE Verwarming B.V. bezorgd, dan wel ter bezorging gezonden, naar het bij HAVE Verwarming B.V. bekende adres.HAVE Verwarming B.V. behoud het recht extra kosten in rekening te brengen als transport op anders dan normaliter wijze plaats moet vinden, of als de wederpartij niet in staat is de producten bij levering af te nemen.
 • Indien de wederpartij goederen bij eerste aanbieding weigert in ontvangst te nemen, is HAVE Verwarming B.V. gerechtigd de goederen voor rekening van de wederpartij op te (doen) slaan en te vorderen dat de goederenalsnog binnen 8 (zegge: acht) dagen in ontvangst worden genomen.
 • Blijft de wederpartij wederom met afnemen in gebreke, dan is HAVE Verwarming B.V. gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te In dat geval is de wederpartij gehouden HAVE Verwarming B.V., naast vergoeding van alle door HAVE Verwarming B.V. gemaakte kosten en geleden schade, daarenboven een vergoeding te betalen ten bedrage van 25% van de factuurwaarde exclusief BTW van de niet in ontvangst genomen goederen.
 • Alle risico's terzake van door HAVE Verwarming B.V. afgeleverde goederen gaan over op de wederpartij op het moment van levering. Tot op het moment van betaling zijn goederen eigendom van HAVE Verwarming B.V. en behoudt HAVE Verwarming B.V. het recht de goederen op elk moment middels een aangetekende brief op teeisen en op te halen. Zulks meer: art. 13.
 • Bij bestellingen van minder dan € 100,- worden orderbehandelingskosten in rekening Deze kosten zijn gesteld op €15,00,- per bestelling. HAVE Verwarming B.V. behoud het recht hierin wijzigingen door te voeren.
 • De in de offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk in acht wordengenomen, doch zij zijn niet Indien overschrijding van levertijd ontstaat buiten schuld van HAVE Verwarming B.V., bijvoorbeeld door bestellingen die niet tijdig worden geleverd aan HAVE Verwarming B.V., wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 • HAVE Verwarming B.V. is niet verantwoordelijk voor montage van het geleverde product of demontage van hetaf te halen product.
 • De overeengekomen levertijd gaat in nadat alle voor correcte levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van HAVE Verwarming B.V. en nadat de betaling, indien en voorzover deze vóór uitvoering van de opdrachtdient te geschieden, door HAVE Verwarming B.V. is ontvangen.
 • Overschrijding van een opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of de betaling van de goederen te weigeren en zal tussen partijen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheidvan HAVE Verwarming B.V. jegens de wederpartij of derden.
 • Overschrijding van de levertijd door toedoen van de wederpartij verlengt de overeengekomen levertijd met minimaal vier weken, zonder dat de wederpartij aan deze opschorting enige aanspraak op schadevergoeding of ontbinding zal kunnen
 • Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere goederen, kan de levering ook in gedeelten Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke transactie.
 • Overmacht, waaronder onder meer begrepen stakingen, materiaalgebrek, transportproblemen en andere feitelijke belemmeringen schorten de verplichting van HAVE Verwarming B.V. tot levering op zolang deze

overmachtsituatie duurt en zullen voor de wederpartij geen grond op kunnen leveren voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4: Keuring, acceptatie en eigendomsovergang

4.1     Bij levering door HAVE Verwarming B.V. of door een externe vervoerder, controleert de wederpartij op eventuele schades of tekortkomingen in typen of aantallen van het product. Bij tekortkomingen die aan HAVE Verwarming B.V. te wijten zijn, dient wederpartij dit te vermelden op de pakbon en te laten ondertekenen door de chauffeur en vervolgens schriftelijk te melden aan HAVE Verwarming B.V., verwijzend naar de pakbon waarop dit vermeld is. Indien wederpartij de pakbon zonder correcties aftekent wordt hij geacht de zending te hebben geaccepteerd en in goede orde te hebben ontvangen.

 • Indien wederpartij bij levering van de zending niet aanwezig is en naderhand tekortkomingen aan de zending opmerkt, kan de zending worden geretourneerd aan HAVE Verwarming B.V. Zie art. 5: ‘Retourzendingen’ vooreen specificatie van voorwaarden, eisen en gang van zaken rondom een retourzending.
 • Ingeval van tekortkomingen die het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden zal wederpartij ,ongeacht deze tekortkomingen, worden geacht het product te De verantwoordelijke (leveranciers) van deze producten zal dergelijke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen. Wederpartij dient rekening te houden met spelingen en geringe afwijkingen en wijzigingen in constructies of onderdelen, voor zover deze ten goede komen aan een goede uitvoering.

Geringe verschillen af afwijkingen in vorm of kleur van natuurstenen goederen zijn geen aanleiding om goederen niet te accepteren.

 • Het vorderingsrecht van de wederpartij op de zending van HAVE Verwarming B.V. vervalt indien de gebreken niet binnen de in art. 4.3 gestelde termijn of wijze van bekendmaking aan HAVE Verwarming B.V. voldoet en/ofindien de wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent bij het uitvoeren van een eventueel onderzoek naar de gegrondheid van de klacht(en). Een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden door HAVE Verwarming B.V. of een derde onafhankelijke instantie/onderneming, niet nadat de wederpartij een onderzoek heeft uitgevoerd.
 • Dadelijk nadat de zending als geleverd geldt, in de zin van 3.1 en 4.1, draagt HAVE Verwarming B.V. het risico voor alle directe en indirecte schade aan het product over aan de wederpartij, behoudens dit aan grove schuld van HAVE Verwarming B.V. is te wijten. Op moment van betaling is de wederpartij ook eigenaar van het product en heeft het recht hierop bezitloos pandrecht of andere zakelijke en persoonlijke rechten te vestigen. Het is de wederpartij ook toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan derden te verkopen.
 • Ingeval wederpartij niet voldoet aan betaling en de zending reeds is geleverd, behoud HAVE Verwarming B.V.het recht tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij dient medewerking te verlenen om HAVE Verwarming B.V. in gelegenheid te stellen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Eventuele demontage komt voor rekening en verantwoordelijkheid van wederpartij. Eventuele kosten betreft het voorgaande worden in rekening gebracht bij de wederpartij.
 • Het is de wederpartij niet zonder schriftelijke toestemming toegestaan om door HAVE Verwarming B.V. geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk van HAVE Verwarming B.V. op andere wijze te gebruiken, dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel  5: Retourzendingen

 • Het is mogelijk producten van HAVE Verwarming B.V. franco te retourneren aan HAVE Verwarming B.V. om devolgende redenen:
  1. Het artikel wijkt af van hetgeen de wederpartij besteld heeft of hetgeen wederpartij wilde
  2. Het artikel is
  3. Het artikel is op moment van levering reeds defect of Voor de hierboven genoemde redenen geldt een zichttermijn van 48 uur.
 • Om andere dan hierboven genoemde redenen, wordt de retourzending niet geaccepteerd en heeft HAVE Verwarming B.V. het recht deze wederom te retourneren aan wederpartij, tenzij hierover afspraken gemaaktzijn met medewerkers van HAVE Verwarming B.V.
 • Retourartikelen dienen binnen de zichttermijn van 48 uur te zijn De artikelen dienen in nieuwstaat geretourneerd te worden, tenzij door HAVE Verwarming B.V. hierin fouten zijn begaan. Artikelen die HAVEVerwarming B.V. niet standaard voert of die op maat worden geleverd worden niet geaccepteerd.
 • Alvorens goederen te retourneren, dient de wederpartij vooraf contact op te nemen met onze medewerkers vanafdeling Verkoop. Zonder schriftelijke goedkeuring van één van deze afdelingmedewerkers zijn onze medewerkers niet gerechtigd retourgoederen in ontvangst te
 • Een retourzending gebeurt voor risico van de wederpartij en HAVE Verwarming B.V. behoudt het rechtretourzendingen te weigeren of terug te sturen naar wederpartij.
 • Bij afname van retourartikel door HAVE Verwarming B.V. of bij zending van het retourartikel dient datum ennummer van de pakbon en de factuur vermeld te worden inclusief de reden van retourzending.
 • Vervangingslevering of creditering zal zo snel mogelijk geschieden, waarbij €12,50 extra administratiekosten in rekening wordt gebracht bij een niet duidelijk aanwijsbare fout van HAVE Verwarming B.V. Gemaakte kosten, zoals nieuwe orderkosten of transportkosten worden tevens in rekening gebracht van wederpartij, tenzij HAVEVerwarming B.V. aanwijsbare fouten heeft gemaakt.

Artikel 6: Prijzen

 • Door HAVE Verwarming B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijkschriftelijk anders is
 • De geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende Indien na het afgeven van een bindende offerte of na totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogende omstandigheden optreden zoals stijging der lonen of de prijzen van materialen, danwel regeringsmaatregelen, zoals sociale lasten, omzetbelasting, e.d. en eventueel waardevermindering van Nederlandse en/of Europese valuta of wijziging van buitenlandse valuta, is HAVE Verwarming B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 • Indien tevens levering van bijkomende diensten is overeengekomen, is HAVE Verwarming B.V. bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden of aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 • Op fouten of onjuistheden de door HAVE Verwarming B.V. verzorgde prijslijsten, stuklijsten, folders, documentatiematerialen, advertenties d. kan tegenover HAVE Verwarming B.V. geen beroep worden gedaan.
 • Betalingskortingen of -afspraken dienen schriftelijk te zijn overeengekomen en schriftelijk te zijn bevestigd doorHAVE Verwarming B.V.

Artikel 7: Betaling

 • HAVE Verwarming B.V. is gerechtigd tot facturering, ook na iedere deellevering.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of verrekening; hetzij in contanten hetzij door storting op een bankrekening ten name van HAVE Verwarming B.V.
 • De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van de Nadat de wederpartij in verzuim is gekomen, is HAVE Verwarming B.V. bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan.
 • Een overeengekomen betalingskorting (waaronder begrepen de betalingskorting als bedoeld in 7.2) magniet in mindering gebracht worden indien oudere rekeningen na de vervaldata nog onbetaald zijn.
 • De wederpartij is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens HAVE Verwarming B.V. op te schorten.
 • Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 1 (zegge: één) procent per Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over de voorafgaande periode opgebouwde rente.
 • Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke engerechtelijke incassokosten (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen).
 • Van de wederpartij ontvangen betalingen zullen allereerst in mindering worden genomen op de kosten en de vertragingsrente. Ontvangen betalingen worden vervolgens eerst op de oudste openstaande factuur
 • Indien HAVE Verwarming B.V. invorderingsmaatregelen heeft getroffen, omdat de wederpartij in gebreke blijft het verschuldigde aan haar voldoen, is HAVE Verwarming B.V. bevoegd eventuele andere overeenkomsten metdezelfde wederpartij door een eenvoudige kennisgeving onmiddellijk te ontbinden.
 • Als er gegronde twijfel bestaat betreft de betalingscapaciteit van wederpartij, heeft HAVE Verwarming B.V. hetrecht van de wederpartij een betalingszekerheid te vragen. Met name ook na het tot stand komen van een overeenkomst. Bij het niet aanleveren van een betalingszekerheid door de wederpartij, heeft HAVE Verwarming

B.V. het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden.

Artikel 8: Conformiteit en klachten 

 • De wederpartij is steeds gehouden binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 48 (zegge: achtenveertig) uurna aflevering te onderzoeken of de afgeleverde goederen beantwoorden aan de
 • Tekortkomingen of non-conformiteit in, respectievelijk van het geleverde dienen door de wederpartij schriftelijk

- met een duidelijke omschrijving van de klacht - binnen 2 (zegge: twee) dagen na ontdekking bij HAVE Verwarming B.V. te worden gemeld, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak terzake. Klacht dient duidelijk en volledig omschreven te zijn, verwijzend naar de betreffende pakbon en/of factuur. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een volledig ingevuld Service Aanvraagformulier. Dit formulier kunt u vinden op www.haveverwarming.nl/downloadsen kan opgevraagd worden.

 • Zichtbare gebreken of beschadigingen dienen onverwijld na ontvangst der goederen schriftelijk en middels duidelijke foto’ s en een correct ingevuld Service Aanvraagformulier, door de wederpartij aan HAVE Verwarming

B.V. te worden gemeld, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden conform de overeenkomst te zijn geleverd.

Geringe afwijkingen in natuurstenen goederen zijn geen reden tot het indienen van een klacht of non- conformiteit.

 • Bepalend voor de vraag of de hiervoor in 2 of 8.3 bedoelde mededelingen tijdig zijn gedaan is het tijdstipwaarop de mededeling door HAVE Verwarming B.V. wordt ontvangen en is bevestigd.
 • HAVE Verwarming B.V. zal klachten, die conform artikel 8.2. en 8.3 tijdig bij haar zijn ingediend zo spoedig mogelijk bevestigen en beoordelen. Indien de klacht door HAVE Verwarming B.V. gegrond wordt bevonden heeft de wederpartij uitsluitend aanspraak op kosteloze vervanging van het defecte c.q. beschadigde onderdeel. Is dit niet afdoende zal na beoordeling door HAVE het gehele product vervangen worden.

In het bijzonder is HAVE Verwarming B.V. niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of vervolgschade van de wederpartij.

 • Afwijkingen in kwaliteit, kleur, aantal, maat of gewicht, welke binnen in de branche gehanteerde toleranties plegen te vallen, kunnen niet als gebrek gelden en geven geen grond voor enige Verschillen in kleur tussen niet gelijktijdig in opdracht gegeven goederen en nabestelde goederen ten opzichte van de aanvankelijk bestelde en geleverde goederen geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 • HAVE Verwarming B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht voor bij uitvoering van gesloten overeenkomsten zo nodig af te wijken van toegezonden afbeeldingen en vervaardigde tekeningen alsmede van samenstelling vanverwerkt materiaal en lak, voor zover deze afwijkingen naar haar oordeel noodzakelijk zijn.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

 • HAVE Verwarming B.V. garandeert dat alle door haar geleverde goederen bij aflevering voldoen aan normaleeisen van bruikbaarheid qua betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen. Indien hieraan, zo nodig na onderzoek door HAVE Verwarming B.V., niet wordt voldaan, onderneemt HAVE Verwarming B.V. de nodige stappen ter goedmaking van de gebreken, tenzij blijkt dat gebreken niet door opzet of grove fout verwijtbaar zijn aan HAVE Verwarming B.V. Garantieverlening gaat in werking na eerstelijn- service van een installateur aan de betreffende goederen.
 • Rechtsvorderingen dienen binnen 1 (zegge: één) jaar na schriftelijke indiening aanhangig te worden
 • Garantie betreft:
  • Na het verlenen van eerstelijn-service (zie 9.13 en 9.14) door de wederpartij of zijn installateur en na de beoordeling van de klacht door HAVE, zal deze serviceaanvraag met aanspraak op garantie doorverwezen worden naar de fabrikant. Door de leverancier of HAVE Verwarming B.V. zal vervolgens een nieuw onderdeel

geleverd worden voor het defecte c.q. beschadigde onderdeel. Het de defecte c.q. beschadigde onderdeel dient altijd retour aangeboden te worden, zulks op straffe van het vervallen van recht op creditering van het geleverde onderdeel.

 • Kosteloze reparatie van de producten, ter plaatse of in eigen werkplaats, mits de aanvraag van garantie aan

alle voorwaarden voldoet.

 • Een in overleg met de wederpartij te bepalen regeling in een andere vorm dan hiervoor

In alle bovenstaande bepalingen wordt geen nieuwe garantietermijn gegeven, maar eindigt de garantie op de garantiedatum van het oorspronkelijke product.

 • Aansprakelijkheid van de wederpartij jegens HAVE Verwarming B.V. vervalt indien:
  • De goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden aangebracht ofgebruikt,
  • Gebruiksvoorschriften of installatievoorschriften niet in acht zijn genomen,
 • Onvakkundige reparaties of reparaties door derden of de wederpartij zijn
 • Veranderingen zijn aangebracht, danwel productaanduidingen of andere nummers zijn verminkt of
 • Sprake is van onzorgvuldig onderhoud of
 • Sprake is van normale
 • Om een of andere reden overheidsvoorschriften inzake aard of kwaliteit van de producten
 • Sprake is van schending van octrooien, licenties of andere rechten van
 • Op uitvoering van eventuele montage- en installatiewerkzaamheden door derden wordt geen garantie
 • Tenzij een garantiebewijs is afgegeven, waarin een andere termijn is vermeld, bedraagt de garantietermijntwaalf maanden na de datum, waarop de goederen aan de wederpartij ter beschikking zijn De aanspraak op garantie strekt nimmer verder dan de garantie die de fabrikant, leverancier of importeur aan HAVE Verwarming B.V. verstrekt.
 • Indien het nodig is ter plaatse waar de goederen zich bevinden inspecties en/of werkzaamheden te verrichten of dit door HAVE Verwarming B.V. of de leverancier op verzoek van de wederpartij wordt gedaan, zijn alle kostendie daaruit voortvloeien voor rekening van de wederpartij, indien blijkt dat de door HAVE Verwarming B.V. geleverde goederen geen gebreken vertoonde.
 • Het (deels) niet-nakomen van de garantieverplichtingen van fabrikanten door HAVE Verwarming B.V., ontslaatde wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met HAVE Verwarming B.V. gesloten overeenkomst.
 • Voor zover nodig dient de wederpartij de nodige faciliteiten en het nodige hulppersoneel kosteloos terbeschikking van HAVE Verwarming B.V. te stellen.
 • Behoudens opzet of grove schuld zal HAVE Verwarming B.V. niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door dewederpartij geleden, waaronder begrepen schade aan eigendommen van de wederpartij, schade aan eigendommen van derden, bedrijfs- of stagnatieschade, danwel enige andere gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 • Indien en voorzover HAVE Verwarming B.V., ondanks het hiervoor bepaalde, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt geacht in enig geval, zal de aansprakelijkheid van HAVE Verwarming B.V. jegens detegenpartij uit welke hoofde dan ook in alle gevallen zijn begrensd tot het bedrag aan schade dat door de assuradeur van HAVE Verwarming B.V. terzake wordt vergoed.
 • De wederpartij vrijwaart HAVE Verwarming B.V. volledig en onvoorwaardelijk terzake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst of een gebrek in dedoor HAVE Verwarming B.V. geleverde goederen.
 • Ingeval de wederpartij de van HAVE Verwarming B.V. gekochte producten in het kader van zijn bedrijfsvoering doorverkoopt, is wederpartij in geval van garantie- of serviceaanspraken verplicht eerstelijn-service (zie 9.14) teverlenen, tenzij anders is overeengekomen.
 • In geval van een klacht dient de wederpartij of diens installateur die vakkundig is, ter plaatse te gaan teneinde de klacht te verhelpen met eventuele telefonische support van HAVE Verwarming B.V. en/of fabrikant. Klachten kunnen leiden tot het toesturen van een vervangend onderdeel voor het beschadigde c.q. defecte onderdeel.Hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de wederpartij of diens installateur.

 Artikel 10: Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan HAVE Verwarming B.V. zijn toe te rekenen.

 • . Indien HAVE Verwarming B.V. door overmacht niet in staat is aan enige uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichting te voldoen, heeft HAVE Verwarming B.V. te harer keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel door eenvoudige tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • . Indien HAVE Verwarming B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt niet indien het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 • . Onder situaties als hierboven onder 1 bedoeld, worden in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportbelemmeringen, machineschade, personeelsgebrek, overstroming, uitsluiting, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in het binnen- als buitenland, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van HAVE Verwarming B.V. niet meer kan worden gevergd.
 • . Omstandigheden als onder 10.1 bedoeld zijn bovendien aanwezig, indien de leveranciers bij wie HAVE Verwarming B.V. de verkochte goederen danwel de daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld, deze niet of

niet-tijdig aan HAVE Verwarming B.V. hebben geleverd, om welke reden dan ook, de betreffende overeenkomst met HAVE Verwarming B.V. is geannuleerd.

Artikel 11: Verstrekte gegevens, adviezen en reclamemateriaal 

 • De adviezen van HAVE Verwarming B.V. worden naar beste kennis gegeven. HAVE Verwarming B.V. aanvaardtechter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen.
 • Het advies van HAVE Verwarming B.V. kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrentde samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.
 • Afbeeldingen van goederen, opgaven van maten en gewichten en monsters zijn altijd vrijblijvend q. ondervoorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle adviezen inzake installatie dienen door de wederpartij zelf getoetst te worden aan het in het betrokken land geldende HAVE Verwarming B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor installaties die nietaan in het betrokken land geldende bouwbesluit voldoen.
 • Het door HAVE Verwarming B.V. geleverd reclamemateriaal, al dan niet gratis, blijft eigendom van HAVE Verwarming B.V. en de wederpartij is verplicht bij verzoek de materialen te retourneren aan HAVE Verwarming B.V.
 • Bij beëindiging van de relatie met HAVE Verwarming B.V. is het de wederpartij niet toegestaan een bepaald reclameproduct geleverd onder onderhavige Voorwaarden, te gebruiken als daarop de naam of het logo of welke aanduiding dan ook van HAVE Verwarming B.V. voorkomt. Wederpartij is verplicht deze genoemdereclameproducten zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Artikel 12: Opschorting/ontbinding

 • Indien de wederpartij jegens HAVE Verwarming B.V. in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijnverplichtingen of ingeval van overmacht:
  1. zijn de verplichtingen van HAVE Verwarming B.V. tot nakoming automatisch en onmiddellijk opgeschort ende overeenkomst ontbonden totdat de wederpartij volledig heeft voldaan hetgeen hij opeisbaar verschuldigd is (inclusief rente en kosten), zonder dat HAVE Verwarming B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  2. is HAVE Verwarming B.V. gerechtigd van de wederpartij onmiddellijke betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van eenbankgarantie, af te geven door een Nederlandse bankinstelling.
 • HAVE Verwarming B.V. is in alle gevallen gerechtigd alvorens een overeenkomst na te komen, volledige betalingen/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de wederpartij te verlangen, indien zij vreest dat de wederpartij zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
 • Gedurende of ten einde van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst is HAVE Verwarming B.V. gerechtigd te kiezen voor uitvoering of blijvende opschorting of ontbinding van de opgeschorte of ontbondenovereenkomst.
 • De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 • De aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van HAVE Verwarming B.V. en gaan eerst in eigendom over op de wederpartij, nadat HAVE Verwarming B.V. van de wederpartij volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen HAVE Verwarming B.V. uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten die met de wederpartij zijn gesloten en alle in dat kader verrichte werkzaamheden of diensten, heeft te vorderen, inclusief renten, kosten en eventuele schadevergoedingen.
 • De goederen kunnen terstond door HAVE Verwarming B.V. worden teruggevorderd indien de wederpartij nietaan zijn verplichtingen heeft voldaan of HAVE Verwarming B.V. aanleiding heeft om aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben, na aftrek van de gemaakte kosten. Het hiervoor genoemde geldt eveneens in geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, onder curatele- of onder bewindstelling van de wederpartij.
 • De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen niet (stil) worden verpand of vervreemd, andersdan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en Bij overtreding wordt de koopprijs terstond opeisbaar. Bij niet-betaling staat het HAVE Verwarming B.V. vrij de geleverde goederen, zonder

ingebrekestelling terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Eventuele gemaakte kosten komen voor rekening van wederpartij.

 • De wederpartij dient HAVE Verwarming B.V. bij beslag of aanspraken van derden op door HAVE Verwarming

B.V. geleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud nog rust, te informeren en dient direct aan derden en/of beslagleggers mede te delen welke goederen in eigendom aan HAVE Verwarming B.V. toebehoren.

 • De eigendom van goederen gaat voor HAVE Verwarming B.V. niet verloren indien en/of doordat de wederpartijdeze goederen ver- of bewerkt.
 • Indien HAVE Verwarming B.V. niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid de eigendom van goederen, door welke oorzaak dan ook toch verliest, zal de wederpartij op het eerste verzoek van HAVE Verwarming B.V. alle medewerking dienen te verlenen die nodig is voor het vestigen van een (stil) pandrecht ten behoeve van HAVEVerwarming B.V. op de betreffende goederen.
 • Op elke levering van HAVE Verwarming B.V. is tevens verlengd eigendomsvoorbehoud van toepassing. Hiermede strekt het eigendomsvoorbehoud zich mede uit over alle andere vorderingen op wederpartij, mitsdeze samenhangen met of voortvloeien uit eerdere of latere leveringen.

Artikel 14: Geschillen

 • Op alle overeenkomsten met HAVE Verwarming B.V. is Nederlands recht van toepassing, geldend voor hetKoninkrijk in Europa.
 • De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemenvan alle geschillen, welke uit overeenkomsten met HAVE Verwarming B.V. voortvloeien, tenzij de wet de kantonrechter bevoegd verklaart. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 27 november 2012 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.